Zoeken

ADN

ADN is een Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

De officiële (Franse) naam is: Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.

Zeevracht

Vervoer over zee kan ingewikkeld zijn. U bent gebaat bij een specialist die u alle zorg uit handen neemt.

Meer over activiteit